Članek
DRŽ. SVET NA 14. REDNI SEJI POSLAL ZAKON O DOHODNINI V USTAV. PRESOJO IN RAZPRAVLJAL O PREDL. IN PRIČAKOVANJIH ISTRSKIH OBČIN

DRŽAVNI SVET NA 14. REDNI SEJI POSLAL ZAKON O DOHODNINI V USTAVNO PRESOJO IN RAZPRAVLJAL O PREDLOGIH IN PRIČAKOVANJIH ISTRSKIH OBČIN

Objavljeno Feb 28, 2024

Ljubljana, 28. februar 2024 – Državni svetniki so na 14. redni seji med drugim obravnavali Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 42. člena Zakona o dohodnini in Pobudo glede načrtovanja in izvajanja ukrepov za razvoj slovenske Istre. Pri peti točki dnevnega reda je bila seja prekinjena.


Pod točko dnevnega reda Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov je Državni svet na plenumu obravnaval:
• pobudo državnih svetnikov Marka Lotriča in dr. Matjaža Štolfe glede načrtovanja in izvajanja ukrepov za razvoj slovenske Istre. Pobuda, ki je rezultat obiska slovenske Istre s strani delegacije Državnega sveta 9. januarja 2024, tekom katerega je potekalo srečanje z župani in podžupanjo občin Kopra, Pirana in Ankarana, rektorico Univerze na Primorskem, direktorico Nacionalnega inštituta za biologijo, vodjem Morske biološke postaje ter predstavniki gospodarstva, se med drugim nanaša na dolgoročno urejeno oskrbo s pitno vodo, področje prometne infrastrukture, problematiko zapuščenih starih nepremičnin z več (neznanimi) dediči in nujnost priprave posodobljenega nacionalnega programa razvoja pomorstva oz. pomorske strategije Republike Slovenije, potrebo po spremembi Zakona o dedovanju. Državni svetniki so pobudo, naslovljeno na Vlado RS, podprli;
• vprašanje državnega svetnika Leopolda Pogačarja glede sistemske in trajne ureditve nemotene preskrbe z zdravili v javnih lekarniških zavodih. Državni svetniki so vprašanje, naslovljeno na Vlado Republike Slovenije, podprli;
• vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede obsega dopustne zaščite premoženja v primeru napada velike zveri. Državni svetniki so vprašanje, naslovljeno na Ministrstvo za naravne vire in prostor, podprli;
• pobudo državne svetnice Saške Kiara Kumer za spremembo Zakona o cestninjenju v delu, ki objektivno odgovornost glede delovanja OBU naprave nalaga zgolj vozniku oziroma cestninskemu zavezancu. Državni svetniki so pobudo, naslovljena na Ministrstvo za infrastrukturo, podprli;
• pobudi državnega svetnika Danijela Kastelica za zagotovitev izvajanja zdravniških storitev za invalide v času zdravniške stavke. Državni svetniki so pobudo, naslovljeno na Ministrstvo za zdravje, podprli.


Državni svet je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F) – druga obravnava, EPA 1230-IX (št. 005-01-1/2023), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije s prvopodpisano Terezo Novak. Predlagana novela zakona ureja varstvo pravice glasovanja na referendumu, in sicer postopke nadzora nad ustavnostjo, zakonitostjo in poštenostjo referendumskega postopka. Državni svet je predlog zakona podprl. Državni svetniki so med drugim opozorili na nujnost zagotavljanja ustrezne stopnje varnosti in nadzora nad dostopanjem do občutljivih podatkov. Izpostavili so vprašanje varnosti podatkov, ki se hranijo v bazah podatkov, ki jih je z digitalizacijo posameznih postopkov vedno več, med drugim tudi v zvezi z novo predlagano možnostjo oddaje podpore zahtevi za razpis referenduma v elektronski obliki.


Na pobudo interesne skupine delodajalcev so državni svetniki obravnavali in s 33 glasovi ZA in 1 glasom PROTI podprli Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 42. člena Zakona o dohodnini, za katerega menijo, da je v nasprotju z 2. členom, drugim odstavkom 14. člena in 147. členom Ustave RS. Gre za vsebino, ki je povezana s čezmejnim izvajanjem storitev in napotitvijo delavcev na delo v tujino. ZDoh-2 določa, kaj spada v davčno osnovo za odmero dohodnine od dohodkov, ki so prejeti na podlagi napotitve na delo v tujini, in pri tem različno obravnava zaposlene iz javnega sektorja in zaposlene iz gospodarstva. Izpodbijani prvi odstavek 42. člena ZDoh-2 določa, da se javnemu uslužbencu in funkcionarju, ki je napoten na delo v tujino, v davčno osnovo vštevajo samo tisti dohodki iz delovnega razmerja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo dohodku, ki bi ga prejemal za enaka dela v Sloveniji. Za delavce v zasebnem sektorju, ki so prav tako napoteni na delo v tujino, pa zakon v prvem odstavku 45.a člena določa drugače, in sicer, da se v davčno osnovo ne všteva zneska v višini 20 % plače, vendar ne več kot 1.000 evrov za izplačila v posameznem mesecu. Prvi odstavek 42. člena ZDoh-2 je tako v nasprotju s splošnim načelom enakosti pred zakonom, ker različno obravnava zaposlene v javnem in zaposlene v zasebnem sektorju, ne da bi za to obstajal stvaren in razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari. Državni svet zato Ustavnemu sodišču predlaga razveljavitev izpodbijanega prvega odstavka 42. člena ZDoh-2, pa tudi, da zadevo obravnava absolutno prednostno.


Pri peti točki dnevnega reda Predlog Zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so domnevno posredno ali neposredno vplivali na negospodarne ali protipravne odločitve podjetja GEN-I, d.o.o., ki so vodili v finančno izčrpavanje podjetja GEN-I, d.o.o., da so domnevno zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe STAR SOLAR d.o.o. in poslovanjem družbe BORZEN, d.o.o., da je domnevno prišlo do nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA, volilne kampanje politične stranke GIBANJE SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022; in za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje (št. 214-02-2/2024) je bila seja prekinjena.


Za namen razlage 54. člena Poslovnika Državnega sveta, je bila sklicana 2. izredna seja Mandatno-imunitetne komisije. Člani Mandatno-imunitetne komisije se niso uspeli poenotiti o načinu poteka seje, zato so se odločili, da bodo na osnovi posnetka s pomočjo strokovnih služb pripravili magnetogram in nato s pomočjo enoznačnega zapisa predvidoma v petek, 1. marca 2024, nadaljevali z 2. izredno sejo, na kateri bodo podali videnje, kako v skladu s Poslovnikom DS nadaljevati 5. točko dnevnega reda 14. redne seje DS.


Nadaljevanje 14. redne seje DS bo sklicano v najkrajšem možnem času.

Avtor posnetka in fotografij je Benjamin Beci/Fixmedia.

#DržavniSvetniki #ZakonODohodnini #SlovenskaIstra #MarkoLotrič #MatjažŠtolfa #LeopoldPogačar #BrankoTomažič #SaškaKiaraKumer #DanijelKastelic #TerezaNovak #Ljubljana #Državnisvet #ljubljana #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk